Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Αγίου Νικολάου (Ιβηρίτικο), Καρυές / The Cell of St Nicholas of Iviron Monastery at Karyes

Κελλί Αγίου Νικολάου (Ιβηρίτικο), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St Nicholas of Iviron Monastery at Karyes (early 20th c.)
Κελλί Αγίου Νικολάου (Ιβηρίτικο), Καρυές (ενεστώσα κατάσταση)
The Cell of St Nicholas of Iviron Monastery at Karyes (present condition)