Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Αγίας Τριάδος (Χιλανδαρινό), Καρυές / The Cell of the Holy Trinity (of Hilandar Monastery) in Karyes


Κελλί Αγίας Τριάδος (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.) [δεξιά]
The Cell of the Holy Trinity (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.) [right]

 
Κελλί Αγίας Τριάδος (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.) 
The Cell of the Holy Trinity (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Αγίας Τριάδος (Χιλανδαρινό), Καρυές (πριν το 1930) 
The Cell of the Holy Trinity (of Hilandar Monastery) in Karyes (before 1930)

Κελλί Αγίας Τριάδος (Χιλανδαρινό), Καρυές (φωτ. Λυκίδης, δεκαετία 1930) 
The Cell of the Holy Trinity (of Hilandar Monastery) in Karyes (photo Lykides, 1930's)


Κελλί Αγίας Τριάδος (Χιλανδαρινό), Καρυές (ενεστώσα κατάσταση) 
The Cell of the Holy Trinity (of Hilandar Monastery) in Karyes (present condition)