Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Ευαγγελισμού (κονάκι μονής Χιλανδαρίου), Καρυές / The Cell of Annunciation (konaki of Hilandar Monastery) in Karyes


Κελλί Ευαγγελισμού (Χιλανδαρινό), Καρυές (τέλη 19ου αι.)
The Cell of Annunciation (of Hilandar) in Karyes (end 19th c.)

Κελλί Ευαγγελισμού (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of Annunciation (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)

Κελλί Ευαγγελισμού (Χιλανδαρινό), Καρυές (αρχές 20ού αι.)
The Cell of Annunciation (of Hilandar Monastery) in Karyes (early 20th c.)


 
Κελλί Ευαγγελισμού (Χιλανδαρινό), Καρυές (σημερινή κατάσταση)
The Cell of Annunciation (konaki of Hilandar Monastery) in Karyes (present condition)


Κελλί Ευαγγελισμού (Χιλανδαρινό), Καρυές (σημερινή κατάσταση)
The Cell of Annunciation (konaki of Hilandar Monastery) in Karyes (present condition


Κελλί Ευαγγελισμού (Χιλανδαρινό), Καρυές (σημερινή κατάσταση)
The Cell of Annunciation (konaki of Hilandar Monastery) in Karyes (present condition)
Κελλίου Ευαγγελισμού (κονάκι Χιλανδαρίου), Καρυές, κύρια πύλη 
Annunciation's Cell (konak of Hilandar) in Karyes, Main gate

Κελλίου Ευαγγελισμού (κονάκι Χιλανδαρίου) (ενεστώσα κατάσταση)
Annunciation's Cell (konak of Hilandar) (present condition)