Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

Κελλί Τιμίου Προδρόμου Προβάτας / The Cell of St John the Forerunner at Provata

Κελλί Τιμίου Προδρόμου Προβάτας (αρχές 20ού αι.)
The Cell of St John the Forerunner at Provata (early 20th c.)

Κελλί Τιμίου Προδρόμου Προβάτας (ενεστώσα κατάσταση)
The Cell of St John the Forerunner at Provata (present condition)